ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uzyskał dofinansowanie dla projektu „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – edycja 2019 r. konkurs uzupełniający” pt. „Młodzi mają głos”.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2019-31.12.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta i gminy Swarzędz w wieku 15-19, poprzez polepszenie warunków rozwoju i nabycia kompetencji społecznych, wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych oraz rozwój instytucji publicznych, szkół występujących na terenie miasta i gminy Swarzędz.

W ramach projektu zaplanowano m.i n. udział w warsztatach, dyskusjach i debatach, przygotowanie projeku do budżetu obywatelskiego, opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, zorganizowanie wydarzenia w ramach wolontariatu.

 

Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin i przy współudziale Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia informujące o nabytych umiejętnościach/kompetencjach.

 

Dodatkowe informacje i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 616512650.

 

Departament ES w kontrze LOGO MRPiPS poprawne 01