Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu  od 2018-04-02 do 2019-09-30 roku realizował projekt konkursowy „Czas na zmiany - Zmieniamy się!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dofinansowanie projektu wynosi 320 097,50 zł.

 

Głównym celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, co przyczyniło się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, tj. wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Zmiana organizacji pracy polega na rozdzieleniu zadań administracyjnych OPS od pracy socjalnej i usług socjalnych, dzięki czemu zostały wprowadzone rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, zwiększył się poziom realizacji różnego rodzaju usług socjalnych i wzrosła efektywność pracy socjalnej.

 

 eu wer rp ue efs