ikona DOC PDF

fe pl sww ue

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zakończył 31 grudnia 2021r realizację projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

W ramach zapewnienia trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu oferujemy:

28 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich, w tym:

- 20 miejsc- Dzienny Dom Pomocy przy ul. Sienkiewicza 21 w Swarzędzu

- Opiekun ( opiekun osoby niesamodzielnej) (2 osoby)

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (1osoba)

- rehabilitant(1osoba)

 - logopeda(1osoba),

- pedagog specjalny(1osoba),

- psycholog(1osoba),

- pielęgniarka(1osoba)

 

 ikona DOC PDF

{nomultithumb}