Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje od 2019 roku, prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 .Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Celem projektu jest zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej właśnie przez Dzienny Dom Pomocy.

 

Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz a jego celem jest zapewnienie aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W ramach działalności oferujemy uczestnikom:

 

- zaspokojenie potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

- udział w zajęciach aktywizujących, muzycznych, plastycznych, wspierających ruchowo .

- dostęp do książek i środków przekazu.

- organizacja imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz towarzyskich.

- pomoc w wzmacnianiu samodzielności życiowej.

- pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

 

 

Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego który funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Dzienny Dom Pomocy dysponuje 20 miejscami. Ośrodek wsparcia zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług, codziennie ciepły posiłek oraz transport. Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

 

Kontakt: Dzienny Dom Pomocy

ul. Sienkiewicza 21

tel. 500 703 276 lub 61 651 26 50 (wewn.44)

 

uczestnicy ddp  uczestnicy ddp  uczestnicy ddp  uczestnicy ddp  uczestnicy ddp  uczestnicy ddp