fe pl sww ue

 

Nazwa zamówienia Poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający, Gmina Swarzędz działająca przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.10.2018 r. godz. 1000 w pok. nr 2 budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 900.000,00 zł brutto, w tym:
  3. na część 1. zamówienia – rehabilitant – kwota 216.000,00 zł
  4. na część 2. Zamówienia – psycholog – kwota 144.000,00 zł
  5. na część 3. Zamówienia – logopeda – 144.000,00 zł
  6. na część 4. Zamówienia – pedagog specjalny – 144.000,00 zł
  7. na część 5. Zamówienia – pielęgniarka – 230.400,00 zł
  8. na część 6. Zamówienia – superwizja z psychologiem – 21.600,00 zł
  9. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

1.

Katarzyna Kałużna

ul. Poznańska 125

62-006 Kobylnica

1. część

209.000,00 zł

Zgodny z SIWZ

2. część

0,00 zł

3.   część

0,00 zł

4.   część

0,00 zł

5.   część

0,00 zł

6.   część

0,00 zł

2.

Logoterapia Logozabawa Joanna Jastrzębska

Ul. Sosnowa 36

Siekierki Wielkie

62-025 Kostrzyn

1. część

0,00 zł

Zgodny z SIWZ

2. część

0,00 zł

3.   część

150.995,74 zł

4.   część

0,00 zł

5.   część

0,00 zł

6.   część

0,00 zł

3.

BPR Consulting

Paulina Zastróżna

Ul. Radwańska 27/2u

90-540 Łódź

1. część

0,00 zł

Zgodny z SIWZ

2. część

114.240,00 zł

3. część

114.240,00 zł

4.  część

114.240,00 zł

5.   część

228.480,00 zł

6.   część

0,00 zł

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art . 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

pdfInformacja z otwarcia ofert (plik .pdf 275KB)275 KB

 

ikona DOC PDF