Sekcja Usług Opiekuńczych działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu od 1995 r. Zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność oraz sytuację rodzinną wymagają częściowej opieki i pomocy.

 

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 ze zmianami)

 2. Uchwała Nr XXV/192/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 118 poz. 2344)

 

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania danej osoby. Wymiar i zakres świadczonych usług określany jest po sprawdzeniu sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta. W chwili obecnej 12 etatowych pracowników świadczy pomoc ok. 50 klientom, którzy nie radzą sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, są chorzy, niepełnosprawni, nie mają nikogo bliskiego lub rodzina nie jest w stanie świadczyć pomocy usługowej. Osoby pozostające pod opieką naszej Sekcji często mają zdiagnozowaną demencję, chorobę Alzheimera i choroby somatyczne. Coraz częściej wymagają pomocy codziennie i dodatkowo w weekendy, gdy nie może tego zrobić najbliższa rodzina. W swojej pracy opiekunka korzysta z pomocy i współpracuje z pracownikiem socjalnym, lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową.

 

Usługi opiekuńcze obejmują

 • zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych;

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej

 • zgłaszanie wizyt lekarskich;

 • realizacja recept;

 • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu i spożywaniu przez podopiecznego lub ewentualnie przynoszenie obiadów ze stołówki;

 • utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych oraz pokoju klienta;

 • przynoszenie węgla, palenie w piecu, kuchni;

 • zgłaszanie napraw urządzeń domowych

 • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do instytucji, urzędów

 • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1% najniższego wynagrodzenia pracowników.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się według poniższej tabeli

 

Dochód na osobę w rodzinie % najniższej emerytury Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach
Osoba samotna Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
101 – 150 % 3 5 15
151 – 200 % 8 10 20
201 – 300 % 10 15 30
Powyżej 300 % 100 100 100