Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekuna
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenie rodzicielskie
 • świadczenie "za życiem"
 • funduszu alimentacyjnego

 

Podstawa prawna

Ustawa dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 615 ze zm.)


 

Dochód uprawniający do Świadczeń Rodzinnych

 • Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł.
 • W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 • Przekroczenie wyżej wymienionego kryterium daje możliwość weryfikacji dochodowej "złotówka za złotówkę"

 

"Złotówka za złotówkę"

Wnioski mogą składać również osoby, które od listopada 2015 roku przekroczyły kryterium dochodowe, w związku z czym otrzymały decyzje odmowne na w/w świadczenia. Zasiłek rodzinny będzie wypłacany wszystkim osobom, które złożą wniosek, a wysokość różnicy pomiędzy przysługującymi zasiłkami rodzinnymi i dodatkami a kwotą przekroczenia będzie równa lub wyższa od 20,00 zł.

 

Zasiłek Rodzinny od 1 stycznia 2016 roku – w myśl zasady „złotówka za złotówkę”, jeżeli rodzina ubiegająca się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego (674,00 zł na osobę w rodzinie, 764,00 zł na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), to zasiłek rodzinny oraz dodatki zostaną przyznane w wysokości, która przysługiwałaby, gdyby kryterium nie zostało przekroczone oraz wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego w 2018 r. obowiązująca na okres zasiłkowy 2019/2020 wynosi 2715 zł rocznie.

 

Wysokość Zasiłków Rodzinnych

 • 95,00 zł. na dziecko w wieku do 5 lat miesięcznie
 • 124,00 zł. na dziecko w wieku od 5 do 18 lat miesięcznie
 • 135,00 zł. na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

 

Kiedy Zasiłek Rodzinny NIE Przysługuje

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • osoba ucząca została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1) rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
  2) ojciec dziecka jest nieznany
  3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Dodatki do Zasiłku Rodzinnego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli osoba :

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł. miesięcznie.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia pierwszego roku życia
 • w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin.
  Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje

2) ojciec dziecka jest nieznany

3) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł. miesięcznie.

 

Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł. miesięcznie.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

 • przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka w wieku
  1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości

 • 90,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 110,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu,opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 • przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
  1) w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Dodatek przysługuje w wysokości 113,00 zł.
  2) przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej

Dodatek przysługuje w wysokości 69,00 zł. Dodatki te przysługują przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca.

 

Świadczenia rodzinne przyznawane są na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

 

Ważne

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

 

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia i niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Ważne – świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od   dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do   świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się

 • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania. Takie pouczenie znajduje się w każdej decyzji.
 • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko

 • 18 roku życia
 • lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli, kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dokumenty do wniosku

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły – szkoły ponadgimnazjalne
 • osoba „ucząca się” lub osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej przekłada zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w tej szkole
 • zaświadczenie lub oświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osoby spoza rodziny
 • wyrok sądu o alimenty
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca po miesiącu podjęcia zatrudnienia
 • kopię aktu zgonu rodziców w przypadku osoby uczącej się
 • wyrok sądowy orzekającego rozwód lub separację
 • zaświadczenie lub oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia

 

lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający świadczenia rodzinne.

 

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów i nie wstawi się na wezwanie ośrodka wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

WAŻNE:

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej infomracji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzedzu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołącznia tych informacji lub zaświadczeń.