Zasiłek pielęgnacyjny

 • przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje:
  1) niepełnosprawnemu dziecku
  2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3) osobie, która ukończyła 75 lat
  4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 • Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 • Zasiłek przysługuje w wysokości 184,42 zł. miesięcznie od 1 listopada 2019r. 215,84 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad:

 • niepełnosprawnym dzieckiem
 • osobą niepełnosprawną w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobą niepełnosprawną w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia łącznie z wskazaniami:
 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 3. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2119,00 zł. miesięcznie.
 • Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.
 • Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2010 roku jest ustalane niezależnie od wysokości dochodów rodziny.
 • O świadczenie pielęgnacyjne, poza rodzicem lub opiekunem faktycznym niepełnosprawnego dziecka legitymującego się odpowiednim orzeczeniem, mają prawo ubiegać się także inni członkowie rodziny, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, także w przypadku gdy pełnią funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej.