Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym powoływanym przez burmistrza.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny ponadto

 • opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie

 • monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych

 • podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą

 • podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań: Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Swarzędz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Poznaniu właściwego dla Miasta i Gminy Swarzędz, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Zarządzeniem nr WOM.0050.1.39.2019 z dn. 13.03.2019r., powołał następujących członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

 1. Anna Renda - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu;
 2. Jolanta Osada - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu;
 3. Joanna Drab – Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu;
 4. Lidia Chałasiak – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu;
 5. Paweł Cielebąk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Swarzędzu;
 6. Barbara Jankowska - Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu im. prof. Adama Wodziczki;
 7. Renata Lekowska – Dyrektor Przedszkola nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu;
 8. Ewa Frankiewicz – Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu;
 9. Anna Czerniak – Dyrektor Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy;
 10. Klaudiusz Ziomek – Lekarz - Prywatna Lecznica CERTUS Sp..z o.o Kierownik Centrum Medycznego nr 3 w Swarzędzu;
 11. Wanda Adamczak – Pielęgniarka - Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowej „Officium” s.c. w Swarzędzu;
 12. Adrianna Łyszkiewicz – Starszy Kurator Zawodowy, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych;
 13. Michał Remesz - Kurator Zawodowy, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich.

 

Osoby, które dotyczy problem stosowania przemocy, doświadczają zachowań przemocowych ze strony drugiego człowieka lub były świadkiem stosowania przemocy zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu w dniach:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 18.30 7.30 – 18.00 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30

W KAŻDY WTOREK OD 13.00 DO 18.00 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DYŻURUJE PRAWNIK

 

 

 reaguj na przemoc