Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym powoływanym przez burmistrza.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny ponadto

  • opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie

  • monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych

  • podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą

  • podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań: Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Swarzędz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Poznaniu właściwego dla Miasta i Gminy Swarzędz, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Zarządzeniem nr WOM.0050.1.12.2021 z dn. 26.01.202021r., powołał następujących członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

01. Anna Renda - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu;
02. Jolanta Osada - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu;
03. Joanna Drab – Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu;
04. Lidia Chałasiak – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu;
05. Paweł Cielebąk – Wydział Prewencji Komisariatu Policji w Swarzędzu;
06. Barbara Jankowska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu im. prof. Adama Wodziczki;
07. Renata Lekowska – Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu;
08. Magdalena Uławska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu;
09. Alicja Banaszkiewicz – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy;
10. Klaudiusz Ziomek – Prywatna Lecznica CERTUS Sp..z o.o, Centrum Medycznego nr 3 w Swarzędzu;
11. Anna Bronowicka - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
12. Karolina Rospenda - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
12. Adrianna Łyszkiewicz – Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych.

 

Osoby, które dotyczy problem stosowania przemocy, doświadczają zachowań przemocowych ze strony drugiego człowieka lub były świadkiem stosowania przemocy zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu w dniach:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 18.30 7.30 – 18.00 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30

W KAŻDY WTOREK OD 13.00 DO 18.00 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DYŻURUJE PRAWNIK

 

 

 reaguj na przemoc