Regulamin pracy zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie swarzędz

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołanego Zarządzeniem Nr WSO. 0050.1.102.2011r.Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.10.2011r., w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z uchwałą Nr LXIV/405/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a także tryb i sposób tworzenia i likwidowania przez Zespół Interdyscyplinarny grup roboczych powoływanych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystą-pieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach oraz szczegółowe warunki ich funkcjonowania.
 2. Obszarem działania Zespołu Interdyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1, jest Miasto i Gmina Swarzędz.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Zespole Interdyscyplinarnym – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie powołanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

2)      Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego – należy przez to rozumieć Przewodni-czącego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wybranego spośród jego członków

3)      Grupa robocza – należy przez to rozumieć Grupę roboczą powołaną w celu rozwiązy-wania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach

4)      Koordynator – należy przez to rozumieć członka Zespołu Interdyscyplinarnego kierującego pracami grupy roboczej

 

Rozdział 2.

 

§ 3.

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zespołu Interdyscyplinarnego otwiera Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Swarzędz.
 2. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wybierają jego członkowie na pierwszym posiedzeniu. Do czasu wyboru funkcję tymczasowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełni Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
 3. Przed wyborem Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być rozpatrywane tylko wnioski formalne.
 4. Kandydata na Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego może zgłosić każdy z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może po-przeć tylko jedną kandydaturę.
 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wybierają Przewodniczącego Zespołu Inter-dyscyplinarnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na pierwszym posiedzeniu składają pisemne oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.
 7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nieobecni na pierwszym posiedzeniu oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy zostali powołani w czasie trwania kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego, składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego na którym są obecni.
 8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 6 przechowuje w dokumentacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego lub przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

 

Art. 4.

 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje przewodnictwo obrad pierwsze-go posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Zespół Interdyscyplinarny, w drodze uchwały, może powołać wiceprzewodniczących i sekretarzy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. Projekt uchwały o powołaniu wiceprzewodniczących i sekretarzy Zespołu Interdyscypli-narnego może wnieść co najmniej 5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zarządza wybory wiceprzewodniczących i sekretarzy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Do wyboru wiceprzewodniczących i sekretarzy Zespołu Interdyscyplinarnego stosuje się przepisy art. 3 ust. 3 i 4.

 

Rozdział 3. Zespół Interdyscyplinarny

 

§ 5.

 1. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Swarzędz.
 2. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje decyzje o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

 

§ 6

 1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy przede wszystkim integrowanie i kordyno-wanie działań: Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu, Komisariatu Policji w Swarzędzu, Straży Miejskiej w Swarzędzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Swarzędz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Poznaniu właściwego dla Miasta i Gminy Swarzędz, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1., Zespół Interdyscyplinarny realizuje w szczególności przez:

 

1)      diagnozowanie przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz;

2)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałania temu zjawisku;

3)      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz;

4)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

5)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

 1. Zespół Interdyscyplinarny ponadto:

1)      opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie;

2)      monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych;

3)      podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą;

4)      podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5)      wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

 

§ 7

Zespół Interdyscyplinarny na posiedzeniu:

1)      dokonuje analizy sytuacji rodzinnej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i wypełnia formularz „Niebieska Karta – C”, w obecności tej osoby a także w przypadku jej niestawiennictwa.

2)      Wypełnia formularz „Niebieska Karta – D”, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 

§ 8

 1. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć stałe lub nadzwyczajne grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywi-dualnych przypadkach.

 

 1. Grupy, o których mowa w ust. 1, Zespół Interdyscyplinarny tworzy w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 9

 1. Zespół Interdyscyplinarny obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Stałym terminem posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego jest ostatni roboczy czwartek każdego miesiąca.
 4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
 5. Miejscem posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub siedziba innych instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środo-wisku. Przyjmuje się, że miejscem posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
 6. Uczestnictwo w posiedzeniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiąz-kowe.

 

Rozdział 4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 10

 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przewodniczy obradom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz podpisuje protokoły posiedzenia i uchwały przyjęte przez Zespół Interdyscyplinarny i wystąpienia do odpowiednich organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego organizuje prace Zespołu Interdyscyplinarnego a w szczególności:

1)      określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego;

2)      zwołuje posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w terminie innym niż określonym w § 9 ust. 3;

3)      pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną o zwołaniu posiedzenia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

4)      przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 11

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentuje przed organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi Zespół Interdyscyplinarny.

 

§ 12

1)      Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego inicjuje, koordynuje i nadzoruje prace stałych i nadzwyczajnych grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2)      O stwierdzonych nieprawidłowościach, problemach występujących w indywidualnych przypadkach itd. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje na najbliższym posiedzeniu Zespół Interdyscyplinarny.

 

§ 13

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przedkłada sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz do końca pierwszego kwartału za rok poprzedni.

 

§ 14

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 

§ 15

 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nadzoruje terminowość przekazania wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przez m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policję, placówki oświatowe Miasta i Gminy Swarzędz oraz placówki ochrony zdrowia.

 

 1. O stwierdzonych nieprawidłowościach, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje Zespół Interdyscyplinarny i kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.

 

Rozdział 5. Wiceprzewodniczący i sekretarze Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 16

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego realizuje zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pod jego nieobecność lub w zakresie przez niego określonym organizuje prace Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 17

Do zadań wiceprzewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1)      wdrażanie wypracowanych przez Zespół Interdyscyplinarny metod i sposobów pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2)      przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych formularzy „Niebieska Karta” oraz zgłoszeń o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie od osób fizycznych i przedstawicieli innych instytucji i organizacji;

3)      rozstrzyganie kwestii problemowych związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245 ze zm.), w tym ocena zasadności wniosku o zakończenie procedury „Niebieskiej Karty”;

4)      monitorowanie działań koordynatora grup roboczych w zakresie ich organizowania;

5)      ocena sposobu realizowania przez grupy robocze czynności na podstawie przyjętych planów działań i ich efektów;

6)      konsultowanie i poszukiwanie rozwiązań trudności napotkanych przez grupy robocze w realizacji planów działań;

7)      wdrażanie zmian w zakresie wykonywania czynności realizowanych przez grupy robocze;

8)      monitorowanie i usprawnianie system przepływu informacji pomiędzy Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi oraz pomiędzy członkami Zespołu Interdyscyplinarnego;

9)      wspieranie koordynatora grup roboczych w organizacji spotkań interdyscyplinarnych;

10)  gromadzenie danych ilościowych i jakościowych obrazujących działania podejmowane przez grupy robocze, w tym dotyczących: liczby spraw skierowanych do grup roboczych (z uwzględnieniem spraw dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci), liczby powołanych grup roboczych, składu grup roboczych, efektów pracy członków grup roboczych

11)  przygotowanie materiałów dla mediów;

12)  protokołowanie  przebiegu obrad Zespołu Interdyscyplinarnego i przyjętych uchwał;

13)  przedkładanie danych, o których mowa w pkt 10 Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 15 marca za rok poprzedni;

14)  gromadzenie i uaktualnianie „lokalnej” bazy danych o instytucjach pomocowych działających na obszarze działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 18

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przygotowuje projekt wystąpienia do właściwej prokuratury lub jednostki Policji w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa i przedkłada go do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 19

Do zadań sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1)      przygotowanie materiałów na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym kores-pondencji, projektów uchwał i sprawozdań;

2)      dostarczanie dokumentów i materiałów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego;

3)      przygotowanie projektu porządku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego;

4)      przedkładanie listy obecności członkom Zespołu Interdyscyplinarnego;

5)      gromadzenie i rejestrowanie protokołów posiedzeń, uchwał i innej dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego;

6)      koordynowanie pracy grup roboczych;

7)      informowanie Przewodniczącego i członków Zespołu Interdyscyplinarnego o problemach i potrzebach sygnalizowanych przez członków grup roboczych.

 

§ 20

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego, w terminie 7 dni, przedkłada Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Integralną częścią protokołu są lista obecności na posiedzeniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego i uchwały przyjęte przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

Rozdział 6. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 21

Porządek posiedzenia ustala Zespół Interdyscyplinarny zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 22

Obradami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinar-nego

 

§ 23

 1. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. Projekt uchwały składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać przede wszystkim potrzebę i cel podjęcia uchwały i przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, którą uchwała ma unormować.

 

§ 24

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ustala porządek głosowania projektów uchwał.

 

§ 25

Przebieg i ustalenia podjęte na posiedzeniu przez Zespół Interdyscyplinarny podlegają proto-kołowaniu.

 

§ 26

Zespół Interdyscyplinarny przyjmuje uchwały w formie pisemnej.

 

Rozdział 7. Grupy robocze

 

§ 27

 1. W skład gryp roboczych wchodzą przedstawiciele:

1)      Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu;

2)      Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych;

3)      Komisariatu Policji w Swarzędzu;

4)      placówek oświatowych Miasta i Gminy Swarzędz;

5)      placówek ochrony zdrowia

 1. W skład grup roboczych mogą wchodzić ponadto kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Poznaniu - właściwi dla obszaru Miasta i Gminy Swarzędz, oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Skład grup roboczych określa w drodze uchwały Zespół Interdyscyplinarny. W przypadku stałych grup roboczych Zespół Interdyscyplinarny może poprzestać na wskazaniu jedynie funkcji pełnionych przez przedstawicieli instytucji, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§ 28

Pracami grupy roboczej kieruje Koordynator. W tym zakresie jest on odpowiedzialny za organizację działania i pracę grupy.

 

§ 29

Prace grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

§ 30

 1. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1)      opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2)      monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3)      dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 2, grupy robocze realizują przede wszystkim przez:

        1.podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzi-nie i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie;

        2.ocenę sytuacji problemowej rodziny, względem której istnieje podejrzenie występowania przemocy;

        3.opracowywanie wspólnie z rodziną strategii rozwiązywania problemów w niej występujących;

        4.udzielanie pomocy członkom rodziny w formach poradnictwa socjalnego i prawnego, pomocy psychologicznej i interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia w pierwszej kolejności dzieci krzywdzonych itd.;

5)      podejmowanie odpowiednich do sytuacji działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie;

 

§ 31

 1. Grupa robocza spotyka się w zależności od potrzeb. Na pierwszym spotkaniu członkowie grupy roboczej dokonują analizy sytuacji rodziny i ustalają plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku.
 2. W planie pomocy, o którym mowa w ust. 1 wskazuje się osobę odpowiedzialną za wykonanie  poszczególnych działań.
 3. Plan pomocy, o którym mowa w ust. 1, w miarę możliwości, ustala się przy udziale osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie.

 

§ 32

Grupa robocza na spotkaniu, o ile nie uczynił tego Zespół Interdyscyplinarny:

1)      dokonuje analizy sytuacji rodzinnej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i wypełnia formularz „Niebieska Karta – C”, w obecności tej osoby a także w przypadku jej niestawiennictwa.

2)      Wypełnia formularz „Niebieska Karta – D”, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

§ 33

 

 1. Ze spotkania grupy roboczej sporządza się protokół,
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządza członek grupy roboczej wyznaczony przez koordynatora.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 podpisuje koordynator
 1. Protokół, o którym mowa  w ust. 1 koordynator przedkłada do zapoznania Przewodni-czącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, w terminie 7 dni od daty spotkania grupy roboczej.

§ 34

 1. Wszystkie działania grupy roboczej podejmowane w sprawie procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane.
 2. Koordynator prowadzi i gromadzi dokumentację związaną z postępowaniem w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 jest przechowywana w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego, na ich żądanie. Przed przekazanie dokumentów Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza ich kopię.

 

§ 35

 1. Członkowie grupy roboczej, nie będący członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w § 30 składają pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 6.
 2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 6 przechowuje w dokumentacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego lub przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

 

§ 36

 1. Członkowie grupy roboczej sporządzają projekt protokołu o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” i po jego akceptacji przez  Przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego  i decyzji Zespołu Interdyscyplinarnego o zakończeniu procedury, następuje  powiadomienie podmiotów w niej uczestniczących,  o zakończeniu procedury.
 2. Projekt protokołu o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” przygotowuje się w przypadku:

1)      ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo

2)      rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań rozwiązania problemu przemocy w rodzinie lub bezskuteczności podjętych dotychczas działań pomocowych.

 1. Projekt protokołu i powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 koordynator przedkłada do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego .
 2. Projekt protokołu, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1)      dane dotyczące osób wobec których realizowana była procedura „Niebieskie Karty”;

2)      datą rozpoczęcia i zakończenia procedury;

3)      opis podjętych działań w ramach procedury;

4)      przyczynę zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

 

Rozdział 8. Postanowienia uzupełniające

 

§ 37

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

 

§ 38

W ramach prac Zespół  i grupy robocze gromadzą w szczególności następujące dokumenty:

- Oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z pracami       wykonywanymi w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (Wzór załącznika nr 1),

- Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy
w  Rodzinie (Wzór załącznika nr 2),

-   Plan działań grup roboczych (Wzór załącznika nr 3),

- Protokół posiedzenia grupy roboczej w ramach  Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Wzór załącznika nr 4),

- Lista obecności uczestników posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Wzór załącznika nr 5),

- Lista obecności uczestników posiedzenia grupy roboczej w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie (Wzór załącznika nr 6),

-  Informacja grupy roboczej o zakończeniu działań w konkretnej rodzinie (Wzór załącznika nr 7 ),

 

§ 39

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

§ 40

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, na wniosek członka lub Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego albo z urzędu, może zwolnić osobę z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Załączniki:

pdfZarzadzenie_WOM.0050.1.12.2021 (plik .pdf 132KB)