Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A.

 

Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.

 

Druk Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu, który pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).

 

W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieskie Karty.

 

Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:

  • przekazać formularz Niebieskiej Karty B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych

  • w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy lub odmowy współpracy również należy przekazać druk Niebieskiej Karty B – (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie)

  • w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.

 

Działania interwencyjne, zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę Niebieskiej Karty A (dotyczy to sytuacji nagłych, w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).

 

Po wypełnieniu Niebieskiej Karty A należy w ciągu 7 dni przekazać ją przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z wnioskiem o powołanie Grupy Roboczej.

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powiadamia w ciągu trzech dni członków Grupy Roboczej, która rozpoczyna działania pomocowe na rzecz indywidualnego przypadku.

 

Następnie odbywa się posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na drukach Niebieskiej Karty C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie.

 

Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu Grupy Roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury.

 

Niestawienie się na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.

 

Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu Grupy Roboczej, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.

 

Spotkania zorganizowane są w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nienarażający Ją na spotkanie ze sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy – aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy.

 

Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A lub dopisywanie ich do istniejącej już Karty (należy także przekazać formularz Niebieskiej Karty B) oraz formularza C.

 

Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie Zespół Interdyscyplinarny (konieczna jest obecność wszystkich członków).