Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby wymagające wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do telefonicznego lub osobistego zgłaszania się do udziału w programie.

Program kierowany jest do osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wspiera między innymi w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; w załatwieniu spraw urzędowych; w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Asystent może świadczyć wsparcie doraźnie lub systematycznie.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż*:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wsparcie realizowane jest w okresie od stycznia do grudnia 2022r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, lub osobiście w godzinach pracy ośrodka.

Osoba do kontaktu: Farida Haidar, tel. 514 279 716

Wymagane dokumenty:

*do wyczerpania limitu godzin i miejsc.

 asysten oposby niepełnosprawnej 2022