ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

CEL:

Celem programu „ Opieka wytchnieniowa” jest okresowe wsparcie rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

CZAS REALIZACJI: 01.09.2019- 31.12.2019

 

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji
  • Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

CO TO JEST „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”?

Opieka wytchnieniowa to forma usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania,  umożliwiająca wytchnienie osobom świadczącym  na co dzień wsparcie osobom niesamodzielnym- dzieciom i osobom dorosłym. Usługi opiekuńcze realizowane w ramach tej formy wsparcia są bezpłatne*. „ Wytchnienie” umożliwia opiekunowi przerwę w wykonywaniu codziennych zadań związanych z opieką, daje możliwość załatwienia bieżących spraw oraz regenerację sił niezbędnych na co dzień.

*bezpłatna opieka wytchnieniowa przysługuje w wymiarze 240 godzin dla jednego klienta( rocznie). Po wykorzystaniu limitu możliwe jest świadczenie kolejnych 240 godzin usługi  opieki wytchnieniowej tylko w rodzinach, których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.). Usługi dodatkowe świadczone są z odpłatnością w wysokości 50% kosztów realizacji usługi.

* ilość przyznanych świadczeń jest uzależniona od możliwości finansowych realizatora.

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

  • Złóż wniosek o usługi wytchnieniowe do Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

 

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełniona przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego
  • Po analizie dokumentów i zakwalifikowaniu do programu skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o przyznanym wsparciu.

 

opieka wytchnieniowa

{noMultithumb}