Założeniem Ośrodka Pomocy Społecznej i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej jest pomoc, wsparcie i przywracanie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.Celem jest też niesienie pomocy osobom i rodzinom , które z różnych przyczyn niezdolne są do samodzielnego rozwiązania swoich problemów.

 

W ramach programu FEAD - Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - podstawowym założeniem jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych (zboża, ryż, mleko, masło) na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. PKPS pomaga najuboższym organizując i prowadząc dożywianie dzięki żywności otrzymywanej z UE. Ilość i zakres otrzymywanej żywności stale się zwiększa. Swarzędzka placówka PKPS przekazuje żywność w porozumieniu (na wniosek) Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio potrzebującym lub działającym na rzecz potrzebujących organizacjom charytatywnym. Ponoc osobom indywidualnym odbywa się na podstawie przygotowanych list odbiorców ostatecznie zweryfikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 logo pkps