CEL:

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU ORAZ GRUPY DOCELOWE:

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU:

Pomoc w postaci bezpłatnego posiłku, artykułów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności udzielana jest osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej  tj. kwoty 1552,00 zł, a w przypadku rodzin 200 % kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie tj. kwoty 1200,00 zł i jednocześnie znajdują się w sytuacjach, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością wymienioną w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

Wnioski o posiłki można składać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, drogą telefoniczną dzwoniąc pod nr 61 6512650 lub poprzez e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl 

posiłek w domu i szkole 2023