Gmina Swarzędz przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II.

Cel programu:

  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Realizator programu

Realizatorem Programu dla mieszkańców Gminy Swarzędz jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023r.

Adresaci programu

- mieszkańcy Gminy Swarzędz:

- Osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

- osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć im wsparcia.

Z programu mogą korzystać osoby, które już otrzymują inne formy wsparcia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane wsparciem w formie całodobowego monitoringu tzw Teleopieki zgłaszają chęć skorzystania z tej formy pomocy do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Zgłoszenie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00:

telefonicznie na nr 61 651 26 50,

mailowo na adres: sekretariat@opsswarzedz.pl

lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Osoba do kontaktu: Farida Haidar, tel. 514 279 716

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia do programu( w załączeniu do pobrania).

*do wyczerpania limitu miejsc.

korpus Wsparcia Seniorow 2023