UCHWAŁA Nr XII/54/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: p>§1. Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu, stanowiący załącznik do uchwały. p>§2. Traci moc uchwała Nr XLII/316/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej p>§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi p>§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia p>Miasta i Gminy Swarzędz i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-Społecznej w Swarzędzu.

 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zwany dalej „Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

  1. Ośrodek działa na terenie miasta i gminy Swarzędz.
  2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Swarzędz.
  3. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

 

§2. Podstawę prawną działania Ośrodka stanowią:

p>1.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) p>2.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami.) p>3.  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) p>4.  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami) p>5.  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zmianami) p>6.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) p>7.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 ze zmianami) p>8.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka­niowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zmianami) p>9.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami) p>10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) p>11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 ze zmianami) p>12. inne przepisy szczególne dotyczące jednostek organizacyj­nych pomocy społecznej i samorządowych jednostek bu­dżetowych

13. niniejszy statut

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działalności

 

§3. Celem działalności Ośrodka jest:

p>1.  Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwycię­żaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. p>2.  Pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

3.  Przeciwdziałanie patologii społecznej.

 

§4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:

p>1.  przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świad­czeń,

2.  pracę socjalną

p>3.  analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, p>4.  realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb spo­łecznych, p>5.  rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomo­cy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, p>6.  współpracę i współdziałanie z organizacjami społecz­nymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej. p> 

§5. W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie:

p>1. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, do których należą w szczególności: p>a)   opracowanie i koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy spo­łecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alko­holowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, p>b)   sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, p>c)   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

p>f)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na po­krycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia loso­wego, p>g)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mają­cym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, p>h)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, p>i)    opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośred-
niej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko cho-
rym c złonkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszku-
jącymi matką, ojcem lub rodzeństwem, p>j) świadczenie pracy socjalnej - działalności skierowanej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, p>k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, p>l) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuń­czo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszka­niach chronionych, p>m)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

n) dożywianie dzieci,

o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

p>p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, p>r) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazanie jej wła­ściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. p>  p>2.  zadań własnych gminy, do których należą w szczególności: p>a)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, p>b)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, p>c)   kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym osób wymagających opieki, p>d)   podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, p>e)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informa­cji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkole­niach, p>  p>3.  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizo­wanych przez gminę, do których należą w szczególności:

a)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

p>b)   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpie­czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia p>c)   organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, p>d)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na po­krycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, p>e)   prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psy­chicznymi, p>f)    realizacja zadań wynikających z rządowych progra­mów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. p> 

§6. Ośrodek realizuje także zadania wynikające z innych ustaw, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:

1.  przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

p>2.  prowadzenie postępowań i wydawania decyzji admini­stracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świad­czeń pielęgnacyjnych, p>3.  prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji admini­stracyjnych w sprawach zaliczki alimentacyjnej, p>4.  prowadzenie postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja Ośrodka

 

§7.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy

  1. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań.
  2. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy po­mocy zastępcy, głównego księgowego i kierowników (koor­dynatorów) komórek organizacyjnych.

 

§8. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa dyrektor w regulaminie orga­nizacyjnym.

p> 

§9. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka.

p> 

§10.

p>1. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. p>2. Stosunki pracownicze w Ośrodku reguluje regulamin pracy nadawany zarządzeniem dyrektora.

 

§11. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowni­ków samorządowych i są zatrudnieni na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§12. Dyrektor składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrze­by w zakresie pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

 

§13.

p>1. Ośrodek jest prowadzony w formie jednostki organizacyjnej i finansowany z: p>-  budżetu Gminy Swarzędz na realizację zadań własnych p>-  dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

p>2. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa, w rozumie­niu przepisów ustawy o finansach publicznych. p> 

§14. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§15. W zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa w szczególności z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyzna­niowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§16. Ośrodek w Swarzędzu prowadzi dokumentację finan­sową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§17. Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.