Działając na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego “Rozporządzeniem”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Poznańska 25, tel. tel. 616512650, adres e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl.

Inspektor Ochrony Danych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. adres e-mail: inspektor@opsswarzedz.pl;
 2. tel: 616512650;
 3. adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z uwagi na ciążący na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu obowiązek prawny, w szczególności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej, a także w celu należytego wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e), a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) oraz lit. g) Rozporządzenia, w związku z:

 • art. 110 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 2 oraz art. 7, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. w celu wykonywania zadań pomocy społecznej, w tym wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, w celu udzielania świadczeń pomocy społecznej a także w celu realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnych;
 • art. 7 ust.1 i 1a, art. 7b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021), tj. w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz w celu wypłacania dodatku mieszkaniowego;
 • art. 3 pkt 11, art. 20 oraz art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615), tj. w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń określonych w wyżej wymienionej ustawie oraz w celu wypłacania tych świadczeń;
 • art. 2 pkt 9 i pkt 10, art. 12 oraz art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również dla potrzeb wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych względem dłużników alimentacyjnych oraz w celu wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • art. 2 pkt 11 oraz art. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981),  tj. dla potrzeb wykonania zadań wynikających z przepisów ww. ustawy, w tym w szczególności wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego, a także w celu wypłaty tych świadczeń;
 • art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.) tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w celu wypłacania tych świadczeń;
 • art. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447), tj. w celu realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie powołanej ustawy;
 • art. 2 ust 10 i ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) tj. w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ww. ustawy, w tym w szczególności związanych z przyznawaniem oraz wypłatą dodatku osłonowego;
 • art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) tj. w celu ochrony mienia komunalnego;
 • art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 31, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), tj. dla potrzeb realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie tej ustawy.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu mogą być one przekazywane:

 1. podmiotom trzecim w celu realizacji obowiązków ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, a wynikających z odrębnych przepisów prawa;
 2. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu podwykonawcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego;
 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Źródło pochodzenia danych

Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu pozyskał Pani/Pana dane z innego źródła niż bezpośrednio od Pani/Pana, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że Pani/Pana dane zostały pozyskane od:

 1. wnioskodawców/beneficjentów świadczeń, o których mowa w aktach normatywnych wskazanych w punkcie 3 powyżej, w celach i na podstawie wskazanej w niniejszej klauzuli informacyjnej;
 2. organów administracji publicznej lub podmiotów (osób) trzecich, na podstawie przepisów prawa, w związku z prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu postępowaniem administracyjnym lub realizacją innego zadania spoczywającego na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, zgodnie z aktami normatywnymi wskazanymi w punkcie 3 powyżej.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez okres prowadzenia postępowania administracyjnego, a nadto:

 1. przez okres udzielania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ale nie krócej niż przez okres 5 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania, w następujących przypadkach:
  - świadczeń pomocy społecznej;
  - dodatków mieszkaniowych;
  - stypendiów;
 2. przez okres udzielania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ale nie krócej niż przez okres 10 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania, w następujących przypadkach:
  - świadczeń rodzinnych;
  - świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  - świadczeń wychowawczych;
 3. przez okres niezbędny dla potrzeb ochrony własnych interesów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym mienia komunalnego, nie dłuższy jednak niż do chwili przedawnienia roszczeń przysługujących Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu względem osoby, której dane dotyczą;
 4. przez okres realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do Komisji Europejskiej z dniem 30 września 2024 r.
 5. przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie dodatku osłonowego, a po tym okresie przez okres umożliwiający Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu weryfikację lub ewentualne odzyskanie bezpodstawnie wypłaconych środków z tytułu dodatku osłonowego.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo:

 1. do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, a także do otrzymania kopii tych danych;
 2. do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
 3. w określonych prawem okolicznościach - do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877);
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.);
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

a ich zakres jest niezbędny do realizacji obowiązków Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw, w tym w szczególności wynikających z faktu prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń lub działań związanych z weryfikacją uprawnień do świadczeń oraz w celu wypłaty bądź udzielania świadczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku odmowy podania zawnioskowanych danych osobowych prowadzenie postępowania administracyjnego, realizacja programów, zadań bądź udzielanie świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu może okazać się niemożliwe.