ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Działając na podstawie  art. 13 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego “Rozporządzeniem”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Poznańska 25, tel. 616512650, adres          e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. adres e-mail: inspektor@opsswarzedz.pl;
 2. : 616512650;
 3. adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Inspektor Ochrony Danych, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.
 1. Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z uwagi na ciążący na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu obowiązek prawny, w szczególności w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej, a także w celu należytego wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e), a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) oraz lit. g) Rozporządzenia, w związku z:

 • art. 110 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 2 oraz art. 7, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), tj. w celu wykonywania zadań pomocy społecznej, w tym wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, w celu udzielenia świadczeń pomocy społecznej, a także w celu realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnych;
 • art. 7 ust.1 i 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335), tj. w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz w celu wypłacenia dodatku mieszkaniowego;
 • art. 3 pkt. 11, art. 20 oraz art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.), tj. w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń określonych w wyżej wymienionej ustawie oraz w celu wypłacenia tych świadczeń;
 •  art. 2 pkt 9 i pkt 10, art. 12 oraz art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również dla potrzeb wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych względem dłużników alimentacyjnych oraz w celu wypłacenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • art. 2 pkt. 11 oraz art.10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.),w brzmieniu obowiązującym  do dnia 31  grudnia 2021 r., na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981 ze zm.) tj. dla potrzeb wykonania zadań wynikających z przepisów ww. ustawy, w tym w szczególności wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego , a także w celu wypłaty tych świadczeń;
 • art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.), tj. dla potrzeb wszczęcia oraz prowadzenia postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych mających na celu przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w celu wypłacenia tych świadczeń;
 • art. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.), tj. w celu realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie powołanej ustawy dla potrzeb realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie powołanej ustawy;
 • art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) tj. w celu ochrony mienia komunalnego;
 • art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 31, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), tj. dla potrzeb realizacji zadań przypisanych Gminie Swarzędz jako jednostce samorządu terytorialnego na podstawie tej ustawy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu jednoznacznie określonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach uzyskanej od Pani/Pana zgody na takie przetwarzanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) oraz lit. g) Rozporządzenia.

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że mogą być one przekazywane:

 1. podmiotom trzecim w celu realizacji obowiązków ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, a wynikających z odrębnych przepisów prawa;
 2. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu dostawcom lub wykonawcom usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego;
 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Źródło pochodzenia danych:

Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu pozyskał Pani/Pana dane z innego źródła niż bezpośrednio od Pani/Pana, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że Pani/Pana dane zostały pozyskane od:

 1. wnioskodawców/ beneficjentów świadczeń, o których mowa w aktach normatywnych wskazanych w punkcie 3 powyżej, w celach i na podstawie wskazanej w niniejszej klauzuli informacyjnej;
 2. organów administracji publicznej lub podmiotów (osób) trzecich, na podstawie przepisów prawa , w związku z prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu postępowaniem administracyjnym lub realizacją innego zadania spoczywającego na Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, zgodnie z aktami normatywnymi wskazanymi w punkcie 3 powyżej.
 1. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez okres prowadzenia postępowania administracyjnego, a nadto:

 1. przez okres udzielania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ale nie krócej niż przez okres 5 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania w następujących przypadkach:
 • świadczeń pomocy społecznej;
 • dodatków mieszkaniowych;
 • stypendiów;
 1. przez okres udzielania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ale nie krócej niż przez okres 10 lat po zakończeniu prowadzenia tego postępowania, w następujących przypadkach:
 • świadczeń rodzinnych;
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • świadczeń wychowawczych,

W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych (bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody) lub do zrealizowania celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane. Po tym okresie Pani/Pana dane mogą być przechowywane do przedawnienia Pani/Pana roszczeń przeciwko Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub przedawnienia roszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przeciwko Pani/Panu.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo:

 • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, a także do otrzymania kopii tych danych;
 • do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
 • w określonych prawem okolicznościach - do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane zostały podane bezpośrednio są przetwarzane przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią/Pana udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja przez Panią/Pana przysługujących Pani/Panu praw może być wykonana poprzez kontakt pisemny lub elektroniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zgodnie z danymi wskazanymi w punktach 1. oraz 2. powyżej.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane zostały podanie bezpośrednio przez Panią/Pana Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1335);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300);
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.                        z 2021 r., poz. 1981 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

a ich zakres jest niezbędny do realizacji obowiązków Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw, w tym w szczególności wynikających z faktu prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń lub działań związanych z weryfikacją uprawnień do świadczeń oraz w celu wypłaty bądź udzielania świadczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku odmowy podania zawnioskowanych danych osobowych prowadzenie postępowania administracyjnego, realizacja programów, zadań bądź udzielanie świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu może okazać się niemożliwe.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych i wyrażenia zgody może uniemożliwić zrealizowanie celu, dla którego Pani/Pana dane są pozyskiwane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu