REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Moje sportowe ja”

I

1.    Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2.    Konkurs rozpoczyna się 26.04.2016 r.

3.    Adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III  szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz.

4.    Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie zdjęć konkursowych pedagogowi szkolnemu w terminie do 23.05.2016 r. 

 

II

1.    Temat konkursu zakłada wykonanie zdjęć przedstawiających własną interpretację tytułu „Moje sportowe ja”.

2.    Każdy uczeń może zgłosić do konkursu dwie fotografie na nośniku cyfrowym. Dostarczone fotografie nie będą zwracane. Z chwilą ich przekazania przechodzą na własność organizatorów.

3.    Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł zdjęcia, imię  i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz numer klasy. 

4.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach.

5.    Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

 

III

1.    Prace oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów.

2.    Decyzja Jury jest ostateczna.

3.    Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 31.05.2016 r. podczas Tygodnia Profilaktyki.  Wyniki zostaną zamieszczone tego dnia na stronie internetowej www.opsswarzedz.pl do godziny 15:30.

4.    Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez nauczyciela nadzorującego wykonanie pracy.

5.    Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy: - pomysłowość, - jakość wykonania, - kompozycja.

 

IV

1.    Kalendarium Konkursu „Moje sportowe ja” jest następujące:

- 26.04.2016 r.– ogłoszenie konkursu,

- 23.05.2016 r. – termin nadsyłania prac,

- 31.05.2016 r. – ogłoszenie wyników.

 

V

1.    Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

 

 Plakat Fotograficzny - wszystkie infomracje z plakatu znajdują się w artykule

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jestem sportowcem”

I

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. Konkurs rozpoczyna się 26.04.2016 r.

3. Adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz.

4. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest wykonanie pracy na lekcji plastyki, którą należy dostarczyć pedagogowi szkolnemu w terminie do 23.05.2016 r.   

 

II

1. Temat konkursu zakłada wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tytułem „Jestem sportowcem”.

2. Technika wykonywania prac jest DOWOLNA.

3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę w formacie A4.

4. Dostarczone prace nie będą zwracane. Z chwilą ich przekazania  przechodzą na własność organizatorów.

5. Pracę należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko twórcy, nazwę szkoły oraz numer klasy. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach.

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

 

III

1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów.

2. Decyzja Jury jest ostateczna.

3. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 31.05.2016 r. podczas Tygodnia Profilaktyki. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.opsswarzedz.pl do godziny 15:30.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez nauczyciela nadzorującego wykonanie pracy.

5. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy: - pomysłowość, - jakość wykonania, - kompozycja. 

 

IV

1. Kalendarium Konkursu „Jestem sportowcem” jest następujące:

- 26.04.2016 r. – ogłoszenie konkursu,

- 23.05.2016 r. – termin nadsyłania prac,

- 31.05.2016 r. – ogłoszenie wyników. 

 

V

1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

 

Plakat Plastyczny - wszystkie infomracje z plakatu znajdują się w artykule 

 

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

„Razem na sportowo w gminie, rodzinie i szkole”

I

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. Konkurs rozpoczyna się 26.04.2016 r.

3. Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz.

4. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie MAKSYMALNIE 5 minutowego filmu pedagogowi szkolnemu na nośniku cyfrowym w terminie do 23.05.2016 r.   

 

II

1. Temat konkursu zakłada nagranie maksymalnie 5 minutowego filmu własną interpretację tematu „Razem na sportowo w gminie, rodzinie i szkole”.

2. Każdy uczeń lub grupa może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden film, który musi być zapisany w formacie 3gp, AVI, Mpeg, MP4 lub MOV, w rozdzielczości nie mniejszej niż 320x200.

3. Z chwilą przekazania prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

4. Pracę konkursową można wykonać zarówno indywidualnie, jak i w grupie maksymalnie 30-sto osobowej.

5. Filmy należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko twórcy/ów, nazwę szkoły oraz numer klasy. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania filmów w publikacjach.

7. Nadesłanie filmów oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 

 

III

1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów.

2. Decyzja Jury jest ostateczna.

3. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 31.05.2016 r. podczas Tygodnia Profilaktyki. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.opsswarzedz.pl do godziny 15:30.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez nauczyciela nadzorującego wykonanie pracy. 5. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy: - pomysłowość, - jakość wykonania, - całokształt. 

 

IV

1. Kalendarium Konkursu „Razem na sportowo w gminie, rodzinie i szkole” jest następujące:

- 26.04.2016 r. – ogłoszenie konkursu,

- 23.05.2016 r. – termin nadsyłania prac,

- 31.05.2016 r. – ogłoszenie wyników.

 

V

1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

 

 Plakat multimedialny - wszystkie infomracje z plakatu znajdują się w artykule

 

Czytaj o konkursach organizowanych w ramach Tygodnia Profilaktyki