Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011 Nr 127 poz. 721 ze zmianami) niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdoloność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

O niepełnosprawności orzekają:

  • Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja
  • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja

 

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazania ich do ulgi uprawnień

 

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

 • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną
 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy
 • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu

 

Orzeczenie wydaje się na wniosek złożony do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka

 

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczy
 • umiarkowany
 • lekki

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

 • niezdolne do pracy
 • zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej

 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

 • niezdolne do pracy albo zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych

 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu:

  • powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną
  • mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne

 

Wydanie orzeczenia następujące na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

Do wniosku dołącza się:

  • dokumentację medyczną - historię choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne
  • zaświadczenie lekarskie - zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko lub osoba zainteresowana
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

 

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności pozwala korzystać z szeregu form pomocy, do których należą:

  • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość uczestnictwa w szkoleniach, korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych, dofinansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej
  • w zakresie rehabilitacji społecznej - możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
  • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo - telewizyjnych
  • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej