Co to jest spółdzielnia socjalna

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu  o osobistą pracę członków  (działalność gospodarcza)

 

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz

1) społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną  i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego,  a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2).

 

Kto może zostać członkiem spółdzielni socjalnej

Osoba Bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.

 • obywatel Polski lub cudzoziemiec, również cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego, niezatrudniony  i nie wykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia 
  z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii 
  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zwolnieni z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, 
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 

Osoby niepełnosprawne - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Spółdzielnie socjalne osób prawnych:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów 
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kościelne osoby prawne

 

Liczba założycieli (osób prawnych) takiej spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż dwie.

W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby prawne, są one zobowiązane do zatrudnienia w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisania spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej pięciu osób spośród bezrobotnych, wykluczonych lub niepełnosprawnych. Osoby te po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.  

 

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ KROK PO KROKU

Decyzja o podjęciu działalności

 • Co chcemy robić?
 • Jaka jest konkurencja na rynku?
 • Ile musimy zainwestować?
 • Skąd wziąć środki na rozpoczęcie działalności?
 • Kto może nam pomóc?
 • Przygotowanie koncepcji działania (biznesplan)

 

Przygotowanie  statutu spółdzielni socjalnej

Statut spółdzielni socjalnej powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu z obowiązkowym dodatkiem „spółdzielnia socjalna”
 • określenie siedziby spółdzielni socjalnej
 • przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony
 • wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia  i zwrotu oraz skutki nie wniesienia udziału w terminie, a w przypadku możliwości wnoszenie więcej niż jednego udziału, można określić ich górną granicę
 • prawa i obowiązki członków
 • zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków
 • zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
 • zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni
 • oraz inne postanowienia wynikające z przepisów prawa

 

Walne zebranie założycielskie spółdzielni socjalnej

W trakcie walnego zebrania założycielskiego założyciele spółdzielni socjalnej podejmują uchwały o:

 • powołaniu spółdzielni socjalnej,
 • przyjęciu statutu spółdzielni,
 • powołaniu zarządu,
 • powołaniu Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż 15 nie powołuje się Rady Nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zebranie - prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.

 

Rejestracja spółdzielni socjalnej  w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółdzielnia socjalna podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym właściwym dla siedziby spółdzielni.

 

Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

W celu rejestracji spółdzielni należy wypełnić druki:

 • KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w  rejestrze przedsiębiorców
 • KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 • KRS-WM – Przedmiot działania (PKD2007)
 • KRS-WHSposób powstania podmiotu 
  (w przypadku, gdy spółdzielnia powstaje w wyniku podziału, połączenia lub przekształcenia innych podmiotów np. spółdzielni inwalidów)

 

Do wniosku należy załączyć:

 • protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia (protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz)
 • listę obecności wraz z adresami członków - założycieli i oryginalnymi podpisami
 • uchwałę Walnego Zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład Zarządu, skład Rady Nadzorczej, statut spółdzielni

oraz

 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną.

 

Ważne!

Po zarejestrowaniu spółdzielnia socjalna nabywa osobność prawną i rozpoczyna działalność.

Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie.

Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie.

Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

 

 

Zgłoszenia

a) Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

b) Numer NIP w Urzędzie Skarbowym

Zgodnie z zasadą „jednego okienka” wnioski do US i GUS składa się wraz z wnioskiem rejestracyjnym w Sądzie Rejonowym;

c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

d) Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

Pozostałe zobowiązania

 • Wykonanie pieczęci
 • Oznaczenie siedziby podmiotu
 • Założenie rachunku bankowego
 • Uzyskanie niezbędnych koncesji i pozwoleń

 

Środki na rozpoczęcie działalności

 • Dofinansowania i pożyczki dla osób niepełnosprawnych z PFRON
 • Refundacja składek ZUS ze środków Funduszu Pracy

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może  ze środków Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, (…),  a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Od 2007 roku osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy.

 

 • Przygotowanie zawodowe dla członka kandydata do spółdzielni socjalnej
 • Pożyczki ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej - przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”.  Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze mają wesprzeć podmioty ekonomii społecznej - spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe. Preferencyjne warunki finansowania pożyczek, takie jak niższe oprocentowanie czy brak dodatkowych opłat prowizyjnych uatrakcyjnią ofertę PES-ów oraz pozwolą na obniżenie kosztów po ich stronie. Głównym operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym odpowiedzialnym za udzielanie pożyczek będzie Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A (www.tise.pl), jedna z dwóch firm  w Polsce, specjalizujących się  udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom ekonomii społecznej. Działalność TISE obejmie cały kraj. Według Dariusza Daniluka, prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego „wszystkie pożyczki mają być udzielone do 30 czerwca 2015 roku”.
 • Dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy - Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: Powiatowy Urząd Pracy (starosta powiatu)
 • Dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Priorytet VI – działanie 6.2.  - Wysokość: maksymalnie do 20 tys. złotych na osobę – założyciela spółdzielni; Dotacji na założenie spółdzielni socjalnych udzielają instytucje (najczęściej szkoleniowe, ośrodki wsparcia przedsiębiorczości, uczelnie itp.) wybierane w konkursach przez Instytucje Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w danym regionie (np. WUP, Urząd Marszałkowski, ROPS)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem finansowania rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków budżetu krajowego i UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)). Z działań w ramach PROW korzystać mogą mieszkańcy/instytucje z miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych: gmin wiejskich; gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

 

Wsparcie dla spółdzielni socjalnych

 • Działające na rzecz przedsiębiorczości społecznej organizacje pozarządowe
 • Centra Integracji Społecznej
 • Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych
 • Projekty, których celem jest wspieranie tworzenia gospodarki społecznej (PO Kapitał Ludzki 7.2.2)
 • Świadome i przychylne władze lokalne

 

Przydatne strony:

www.spoldzielnie.org

www.ekonomiaspoleczna.pl

www.ozrss.pl

 

Czytaj o Klubie Integracji Społecznej
Czytaj o Ekonomii Społecznej