Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego OPS dostępnego pod adresem www.opsswarzedz.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2009r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.02.2017r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia, a część dokumentów oraz odnośników nie ma odpowiedniej struktury. Pliki do pobrania nie zawsze są w formacie umożliwiającym ich przeszukiwanie. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest w trakcie przygotowania nowego serwisu internetowego, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.1.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie obrazki/animacje zawierają poprawnie wypełniony atrybut alt (Wytyczna 1.1.1 Informacja nietekstowa)
 • Kontrast pomiędzy tekstem lub grafiką może być niewystarczający (Wytyczna 1.4.3 Kontrast)
 • Nawigacja za pomocą klawiatury może być utrudniona (Wytyczna 2.1.1 Klawiatura)
 • Brakuje swobody w poruszaniu się pomiędzy elementami strony (Wytyczna 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana)
 • Brak jednoznacznego opisu wszystkich linków (Wytyczna 2.4.4 Cel linku)
 • Nie wszystkie podstrony posiadają właściwy język strony (Wytyczna 3.1.1 Język strony)
 • Kod HTML/CSS zawiera błędy (Wytyczna 4.1.1 Parsowanie)
 • Nie wszystkie elementy interfejsu są właściwie opisane przez co ich funkcja może być niezrozumiała (Wytyczna 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość)

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Administracją strony internetowej zajmuje się informatyk Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: administrator@opsswarzedz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 651 26 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynku OPS

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sala obsługi, punkt podawczy korespondencji, znajduje się przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu.
 2. Prawo do wstępu z psem asystującym na teren całej nieruchomości.
 3. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez adres mailowy: sekretariat@opsswarzedz.pl

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25, Swarzędz:

Obiekt zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 25. Obiekt składa się z dwóch wejść, jedno Główne oznaczone jako A oraz drugie od strony Urzędu Miasta i Gminy oznaczone jako B.

W wejściu głównym A znajdują się drzwi zewnętrzne (otwierane w stronę ulicy). Do drzwi prowadzi podjazd. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. Łazienka jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową: bez ograniczeń.

Na ścianie po lewej stronie głównych drzwi umieszczony jest dzwonek, który należy nacisnąć, aby uzyskać pomoc pracowników w dostępie do pomieszczeń Ośrodka.

W wejściu B znajdują się drzwi zewnętrzne (otwierane w stronę ulicy). Do drzwi prowadzi podjazd. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. Łazienka na drugim piętrze jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową: bez ograniczeń.

Gminne Centrum Informacji ul. Działkowa 61a, Swarzędz

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Działkowej 61a. Teren wokół budynku ogrodzony jest siatką, od strony ulicy usytuowana jest furtka otwarta w godzinach pracy Centrum. Przy furtce, na płocie po prawej stronie umieszczony jest dzwonek do budynku dla osób, które potrzebują pomocy w wejściu do budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia, do każdych drzwi można się dostać pokonując dwa stopnie. W budynku znajduje się mobilny podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, który jest montowany na schodach przez pracowników GCI.

Nie wszystkie pomieszczenia w budynku są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Brak przystosowanej toalety.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 21. Wejście do budynku mieści się na poziomie ulicy, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku  znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Dzienny Dom Pomocy ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 21. Wejście do budynku mieści się na poziomie ulicy, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku  znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasza Dziupla”, os. Kościuszkowców 26, Swarzędz

Obiekt zlokalizowany jest na parterze bloku mieszkalnego numer 26 na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Do budynku prowadzi podjazd, którym można dostać się do głównego wejścia. Pierwsze drzwi prowadzą do wiatrołapu i kolejnych drzwi (głównych) do budynku. Przy głównych drzwiach, po lewej stronie umieszczony jest dzwonek, który należy nacisnąć, aby uzyskać pomoc pracowników w dostępie do pomieszczeń Świetlicy. Nie wszystkie pomieszczenia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przez: e-mail, SMS, MMS, portal Empatia, e-PUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Ośrodku będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: sekretariat@opsswarzedz.pl. W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy przeprowadzić inwentaryzację dostępności i opracować standardy dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.