Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoby uprawnione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

 

W 2018 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

 

Uprzejmie informujemy , że od dnia 8 stycznia 2018 r. punkt bezpłatnych porad prawnych mieści się w Swarzedzu na ulicy Poznańskiej 25, I piętro - pokój 106

 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 r. - obowiązuje od 01.01.2019 r.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po telefonicznym umówieniu wizyty – tel. 61 841 07 97

 

 

Lp.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

 

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

 

1.

Urząd Miejski Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11,

62-060 Stęszew

Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo

Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 9.00 do 13.00

Adwokaci

  3.

Biblioteka Publiczna

ul. Poznańska 16,

62-095 Murowana Goślina


wtorek, czwartek: 
poniedziałek, środa, piątek:

 

 w godz. od 14.00 do 18.00

 w godz. od 10.00 do 14.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1,

62- 040 Puszczykowo


Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 11.00 do 15.00

Adwokaci/Radcowie prawni

5.

Urząd Gminy Czerwonak,

ul. Źródlana 39,

62-004 Czerwonak

 

Środa

 

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

Siedziba Straży Gminnej
w Koziegłowach, oś. Leśne 16,

62-028 Koziegłowy

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

piątek:

w godz. od 14.00 do 18.00

w godz. od 11.00 do 15.00

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25,

62-020 Swarzędz

 Poniedziałek - piątek

 w godz. od 13.00 do 17.00

Radcowie prawni

7.

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

Poniedziałek:

Wtorek:    

Środa:       

Czwartek: 

Piątek:       

 w godz. od 12.30 do 16.30

 w godz. od 10.00 do 14.00

 w godz. od 10.00 do 14.00

 w godz. od 07.15 do 11.15

 w godz. od 08.00 do 12.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Budynek „C” Urzędu Gminy
ul. Poznańska 94,
62-080 Tarnowo Podgórne

Poniedziałek: 
Wtorek, środa, czwartek:
Piątek:

 w godz. od 14.00 do 18.00
 w godz. od 11.00 do 15.00
 w godz. od 10.00 do 14.00

 

Radcowie prawni

 

9.

Urząd Miejski
ul. Dworcowa 5,
62-025 Kostrzyn

Poniedziałek, środa, piątek

Wtorek, czwartek

w godz. od 12.00 do 16.00
w godz. od 8.00 do 12.00


Organizacja Pozarządowa:
Fundacja „Taurus”

Osiedle Stare Zegrze 143/10

61-249 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych

10.

Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń

Poniedziałek, wtorek, środa:
Czwartek, piątek:               

w godz. od 11.00 do 15.00

w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

 

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 41,

62-010 Pobiedziska


Poniedziałek - piątek:

 

 
 w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

12.

Lokal

ul. Dworcowa 3,

62-050 Mosina

Poniedziałek

Środa, piątek
Wtorek, czwartek

w godz. od 13.00 do 17.00
w godz. od 11.30 do 15.30
w godz. od 09.00 do 13.00


Adwokaci

13.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 34A

62-035 Kórnik

Poniedziałek – piątek:

w  godz. od 11:30 do 15:30


Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

14.

Kino „Wielkopolanin”

ul. Plac Stanisława Reszki 29

64-320 Buk


Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
wtorek:


w godz. od 10.00 do 14.00
w godz.  od 13.00 do 17.00

Adwokaci

15.

Klub Sołecki

ul. Szamotulska 7

62-090 Cerekwica,

gm. Rokietnica

Poniedziałek - piątek

w godz. od 10.00 do 14.00

Organizacja pozarządowa:

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji
ul. Osiedlowa 19, 64-300 Nowy Tomyśl
Porady udzielane są przez radcę prawnego.

 

Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy, które m.in. ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
 • kobiety w ciąży – po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

bezplatna pomoc prawnaPunkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Swarzędz

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADCÓW PRAWNYCH W ROKU 2018W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SWARZĘDZU

ul. Poznańska 25, I piętro - pokój 106

nieodplatna pomoc prawna